Etický kodex


Asociace jako zájmové sdružení velkodistributorů léčiv a zdravotnického materiálu se sídlem v České republice, vytvořená na dobrovolném základu za účelem ochrany a všestranné podpory společných zájmů svých členů, spolu s obhajobou a prosazováním profesních zájmů si klade za cíl, aby veškerá její činnost byla v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a mezilidskými vztahy v demokratické společnosti.

Členové AVEL v přesvědčení, že konkurenční prostředí nesmí být překážkou nezbytné spolupráce k prosazování společných zájmů členských společností, shodli se na těchto závazných pravidlech chování při všech obchodních činnostech a všech vystoupeních na veřejnosti. Korektní chování členů je předpokladem spolupráce v asociaci AVEL.

Činnost asociace je směřována tak, aby docházelo k posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti velkodistribučních firem. Jednání jejích členů tak zejména nesmí vykazovat známky nekalé soutěže a nesmí poškozovat zájmy ostatních členů. Úmyslně nepoškodí jeden člen asociace druhého ani obchodního partnera a při jednáních respektují členové asociace zásady zdvořilosti a kolegiality.

Členové asociace nepoužívají v obchodním styku informace, jimiž mohou poškodit ostatní členy asociace. Členové asociace dodržují pravidla čestných obchodních, reklamních a marketingových postupů. Nepoužívají zavádějící, klamavé ani nepoctivé podnikatelské postupy, jednají v souladu s tímto kodexem a stanovami asociace.

Při obchodních jednáních, veřejných vystoupeních a v písemných projevech se zdrží jakýchkoliv komentářů ekonomických výsledků a obchodních i společenských aktivit ostatních členů asociace.

Dodržování Etického kodexu je podmínkou členství v AVEL.

Porušení Etického kodexu posuzuje členská schůze asociace.

Porušení Etického kodexu je důvodem vyloučení člena z asociace.

© 2017 AVEL.cz