Etický kodex


1. ÚVOD

 1. Asociace AVEL velkodistributorů léčiv – AVEL, z.s. („Asociace AVEL“) je samosprávný a dobrovolný spolek obchodních společností – velkodistributorů léčiv a zdravotnického materiálu se sídlem v České republice. Asociace AVEL byla vytvořena za účelem ochrany a všestranné podpory společných zájmů svých členů. Postavení velkodistributorů na trhu je specifické, neboť aktivně vystupují jak vůči držitelům rozhodnutí o registraci, tak vůči provozovatelům lékáren.
 2. Spolu s obhajobou a prosazováním profesních zájmů svých členů si Asociace AVEL klade za cíl, aby veškerá její činnost byla v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a mezilidskými vztahy v demokratické společnosti.
 3. Za účelem úspěšného naplňování tohoto cíle se Asociace AVEL rozhodla přijmout tento Etický kodex. Za výchozí hodnotový rámec považuje Asociace AVEL etický kodex GIRP – European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers a dále List of Guiding Principles Promoting Good Governance in the Pharmaceutical Sector vydaný Evropskou komisí.
 4. Tento Etický kodex je bezvýjimečně závazný pro Asociaci AVEL a každého jednotlivého člena Asociace AVEL. Veškerá rozhodnutí členů Asociace AVEL musí být činěna s ohledem na základní hodnoty na kterých je tento kodex založen a nesmí s nimi být v rozporu. Stejné platí i pro jednání členů Asociace AVEL, ať už jsou právně závazná či nikoliv, a to bez ohledu, zda jde o jednání uskutečněná uvnitř Asociace AVEL, vůči ostatním členům nebo mimo ni.

2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ASOCIACE AVEL

 1. Integrita. Asociace AVEL i její členové důsledně uplatňují své standardy, hodnoty a postupy a odpovídajícím způsobem o nich informují třetí strany, zejména své obchodní partnery.
 2. Respekt. Asociace AVEL i její členové považují respekt za hodnotu, která je nezbytná pro úspěšné naplňování jejich cílů, ať už obchodních či jiných. Asociace AVEL i její členové vždy chovají respekt ke třetím stranám, vůči jiným kulturám a menšinám, životnímu prostředí, jiným společensko-ekonomickým prostředím, jiným názorům, různým pracovním postupům a rozhodovacím procesům kompetentních úřadů.
 3. Responzivní vystupování. Asociace AVEL i její členové jsou vůči třetím stranám vždy responzivní a efektivně komunikují. Jsou připraveni odpovídat na otázky třetích stran, a to v rozumném čase, tak aby byly jejich odpovědi přínosem a přispívaly k informovanosti třetích stran a široké veřejnosti.
 4. Odpovědnost. Asociace AVEL i její členové jsou si vědomi své zvýšené odpovědnosti vycházející již ze samotné podstaty jejich obchodních aktivit. Vždy identifikují možná rizika svých rozhodnutí a svého jednání a vždy jsou připraveni tato rizika otevřeně a s respektem komunikovat s potenciálně dotčenými subjekty. Asociace AVEL i její členové jsou vždy připraveni své jednání racionálně obhájit a přijmout za ně plnou odpovědnost.
 5. Spolupráce. Spolupráce v rámci Asociace AVEL i se třetími stranami a veřejným sektorem probíhá vždy tak, aby nedocházelo k porušování právních předpisů, zejména předpisů o hospodářské soutěži, o nekalé soutěži a o ochraně dat.
 6. Transparentnost. Asociace AVEL i její členové si uvědomují potřebu posílit důvěru široké veřejnosti ve farmaceutický průmysl. Za tímto účelem poskytují kompetentním úřadům relevantní, plnohodnotné, nezkreslené a kompletní informace.

3. VZTAHY MEZI ČLENY

 1. Nekalá soutěž
  1. Jednání členů Asociace AVEL vůči sobě navzájem nesmí vykazovat známky nekalé soutěže ve smyslu § 2972 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“)
  2. Jednání členů Asociace AVEL nesmí poškozovat ostatní členy. Členové Asociace AVEL nepoužívají v obchodním styku informace, jimiž mohou poškodit ostatní členy Asociace AVEL.
 2. Hospodářská soutěž
  1. Aktivity členů Asociace AVEL v rámci činnosti Asociace AVEL nesmí odporovat předpisům o hospodářské soutěži, zejména zákonu č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže („ZOHS“). Zejména nesmí na půdě Asociace AVEL docházet k uzavírání zakázaných dohod narušujících hospodářskou soutěž a k výměně citlivých informací.
  2. Další pravidla ve vztahu k hospodářské soutěži upravuje Soutěžněprávní kodex Asociace AVEL
 3. Střet zájmů
  1. Pokud dojde ke střetu vlastního zájmu člena Asociace AVEL se zájmy Asociace AVEL, resp. se společnými zájmy všech členů, je tento člen povinen Asociaci AVEL, resp. ostatní členy Asociace AVEL o této skutečnosti informovat.
  2. Informaci o svém střetu zájmů sdělí člen, kterého se střet zájmů týká, výkonnému řediteli Asociace AVEL, který přijme přiměřená opatření k naplnění povinnosti člena Asociace AVEL dle tohoto článku. Skutečnost, že člen Asociace AVEL, kterého se střet zájmů týká, o tomto střetu zájmů informoval Asociaci, resp. ostatní členy Asociace AVEL, musí být řádně zdokumentována.
  3. Člen Asociace AVEL, jehož se tento střet zájmů týká nesmí být zapojen do rozhodování nebo jiných aktivit dotčených tímto střetem zájmů. To neplatí v případě, že s účastí tohoto člena na rozhodování nebo jiných aktivitách dotčených střetem zájmů ostatní členové Asociace AVEL souhlasí.
 4. Korupce
  1. Členové Asociace AVEL, jejich zaměstnanci a zástupci se zavazují že se ve vztahu k Asociaci AVEL a k jejím aktivitám nedopustí korupčního jednání.
  2. Korupčním jednáním je takové jednání, které svým obsahem naplňuje skutkové podstaty trestných činů, kterými jsou zejména trestné činy přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímé úplatkářství (§ 333), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 odst. 1 písm. e)), sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 odst. 1 a 3), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 odst. 1 písm. b) a c)), nebo pletichy při veřejné dražbě (§ 258 odst. 1 písm. b) a c)) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

4. VZTAHY KE TŘETÍM STRANÁM

 1. Nekalá soutěž
   1. Činnost Asociace AVEL napomáhá k posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti velkodistribučních obchodních společností. Jednání členů Asociace AVEL navenek tak nesmí vykazovat známky nekalé soutěže ve smyslu § 2972 a násl. OZ.
   2. Členové Asociace AVEL nepoškozují své obchodní partnery ani obchodní partnery jiného člena Asociace AVEL. Při jednáních respektují členové Asociace AVEL zásady zdvořilosti a kolegiality.
  1. Hospodářská soutěž
   1. Aktivity jednotlivých členů Asociace AVEL i členů Asociace AVEL společně navenek nesmí odporovat předpisům o hospodářské soutěži, zejména ZOHS. Členové Asociace AVEL zejména nesmí uzavírat zakázané dohody se svými obchodními partnery.
   2. Spolupráce Asociace AVEL se třetími stranami se v tomto směru řídí Soutěžněprávním kodexem.
  2. Platební styk a boj proti praní špinavých peněz
   1. Platební styk mezi Asociací AVEL a třetími stranami probíhá zásadně bezhotovostně.
   2. Přijetí i poskytnutí hotovostní platby nad Kč 50.000 podléhá schválení výkonným ředitelem Asociace AVEL.
   3. Asociace AVEL plní své platební povinnosti vždy jen platbou obchodnímu partnerovi, který je uveden ve smluvních dokumentech, a to na účet vedený v zemi, v níž má obchodní partner sídlo. Platby na účet třetí osobě a/nebo na účet vedený ve třetí zemi překontroluje výkonný ředitel.
   4. Není vyloučeno, aby platební povinnosti obchodního partnera vůči Asociaci splnila třetí osoba. Tyto platby vždy překontroluje výkonný ředitel.
   5. Veškeré finanční transakce prováděné na účty vedené v zemích uvedených v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/229 podléhají schválení výkonným ředitelem.
   6. Uskutečňování jakýkoliv finančních transakcí mezi Asociací, členy Asociace AVEL a osobami, skupinami a subjekty vedenými na Konsolidovaném seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce EU je vyloučeno.
   7. Neobvyklé platební postupy a finanční transakce musí být ihned oznámeny výkonnému řediteli. Výkonný ředitel o takovém oznámení vyhotoví protokol.
   8. Výkonný ředitel vyhotoví protokol i o těch neobvyklých platebních postupech a finančních transakcí, které sám zjistí.
   9. Protokol o neobvyklých platební postupech a finančních transakcích předloží výkonný ředitel členské schůzi Asociace AVEL.
   10. Výkonný ředitel poskytne veškerou potřebnou součinnost povinným osobám ve smyslu § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  3. Propagace a marketingové aktivity
   1. Vlastní propagace, propagace léčiv a další marketingové aktivity členů Asociace AVEL musí přispívat ke zvyšování důvěryhodnosti velkodistributorů léčiv a farmaceutického průmyslu.
   2. Členové Asociace AVEL nepoužívají zavádějící, klamavé a nepoctivé formy propagace a jednají s ohledem na základní zásady Asociace AVEL.
   3. Členové Asociace AVEL striktně dodržují právní předpisy týkající se propagace léčiv, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.
  4. Good practice
   1. Nad rámec právních předpisů upravujících distribuci léčiv dodržují členové Asociace AVEL Pokyny pro správnou distribuční praxi humánních léčivých přípravků č. 2013/C 343/01.

5. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ A VYMÁHACÍ POSTUPY

 1. Kontrolu nad dodržování tohoto Etického kodexu vykonává výkonný ředitel Asociace AVEL. Výkonný ředitel Asociace AVEL též přijímá a prověřuje jakékoliv případná oznámení o porušení Etického kodexu.
 2. Výkonný ředitel je povinen svolat členskou schůzi, zjistí-li, že došlo k porušení tohoto Etického kodexu. Výkonný ředitel je rovněž povinen podniknout veškeré kroky k tomu, aby zjistil závažnost porušení, a to jak z hlediska tohoto Etického kodexu, tak z hlediska platných právních předpisů.
 3. V případě, že došlo k porušení tohoto Etického kodexu, které by mohlo mít negativní právní důsledky pro Asociaci AVEL, je výkonný ředitel povinen zajistit potřebné právní poradenství.
 4. Členská schůze projednává jednotlivá porušení tohoto etického kodexu a rozhoduje o sankcích za taková porušení. Člen Asociace AVEL, který Etický kodex porušil se nesmí podílet na rozhodování členské schůze o tomto porušení.
 5. Nezávažným porušením se rozumí porušením tohoto Etického kodexu, které nemá žádné právní důsledky pro Asociaci AVEL nebo její členy.
 6. Méně závažným porušením se rozumí porušení tohoto Etického kodexu, které má právní důsledky, ale které nevede k zahájení jakéhokoliv řízení před orgány veřejné moci s Asociací nebo jejími členy.
 7. Závažným porušením se rozumí porušení tohoto Etického kodexu, které má právní důsledky a vede k zahájení řízení před orgány veřejné moci s Asociací AVEL nebo jejími členy.
 8. Opakovaným závažným porušením se rozumí takové jednání člena Asociace AVEL, které vede k zahájení vícero řízení před orgány veřejné moci během 24 měsíců.
 9. Sankce za porušení tohoto Etického kodexu jsou následující:
  1. napomenutí za nezávažné porušení;
  2. pokuta až do Kč 100.000 za méně závažné porušení;
  3. pokuta až do Kč 1.000.000 za závažné porušení;
  4. pokuta až do Kč 2.000.000 za opakované závažné porušení;
  5. vyloučení člena z Asociace AVEL dle § 7 odst. 4 a 6 stanov.

6. ZÁVĚR

 1. Tento etický kodex je účinný od 1. června 2023.
 2. Každý rok vypracuje výkonný ředitel Zprávu o dodržování tohoto Etického kodexu. Tuto Zprávu předkládá členské schůzi na každém jejím prvním zasedání v roce dle § 11 odst. 1 stanov Asociace AVEL.
 3. Výkonný ředitel věnuje pozornost vývoji relevantní právní úpravy a dojde-li ke změnám relevantních právních předpisů, svolá členskou schůzi a navrhne potřebné změny tohoto Etického kodexu.
 4. Členská schůze jednou ročně reviduje ustanovení tohoto Etického kodexu tak, aby byla i v průběhu času zajištěna jeho efektivita.
 5. Členská schůze může usnesením pověřit výkonného ředitele, aby vypracoval změny tohoto Etického kodexu dle jejích pokynů.
 6. Změny tohoto Etického kodexu schvaluje členská schůze usnesením.
 7. Nové znění tohoto Etického kodexu bude zveřejněno na internetových stránkách Asociace AVEL, a to do 15 dnů od jeho přijetí členskou schůzí.

V Praze dne 26. května 2023

Verze: 1.0

Soutěžněprávní kodex


1. ÚVOD

 1. Asociace AVEL velkodistributorů léčiv – AVEL, z.s. („Asociace AVEL“) je samosprávný a dobrovolný spolek obchodních společností – velkodistributorů léčiv a zdravotnického materiálu se sídlem v České republice. Asociace AVEL byla vytvořena za účelem ochrany a všestranné podpory společných zájmů svých členů. Postavení velkodistributorů na trhu je specifické, neboť aktivně vystupují jak vůči držitelům rozhodnutí o registraci, tak vůči provozovatelům lékáren.
 2. Spolu s obhajobou a prosazováním profesních zájmů svých členů si Asociace AVEL klade za cíl, aby veškerá její činnost byla v souladu nejen s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a mezilidskými vztahy v demokratické společnosti, ale také s právem hospodářské soutěže.
 3. Asociace AVEL podporuje hospodářskou soutěž a dodržování právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž mezi obchodními společnostmi působícími ve farmaceutickém průmyslu. Asociace AVEL neurčuje obchodní podmínky svých členů, ani nestanovuje jejich ceny. Jakékoliv sdílení citlivých obchodních informací mezi členy Asociace AVEL je přísně zakázáno. Veškerá činnost Asociace AVEL i jejích členů musí být vždy v souladu se všemi právními předpisy na trzích, kde působí.
 4. Za účelem úspěšného naplňování tohoto cíle se Asociace AVEL rozhodla přijmout tento Soutěžněprávní kodex.
 5. Tento Soutěžněprávní kodex je bezvýjimečně závazný pro Asociaci AVEL a každého jednotlivého člena Asociace AVEL. Asociace AVEL sama i její členové vždy jednají a přijímají svá rozhodnutí tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení hospodářské soutěže a aby svou činností přispívali k funkční a otevřené hospodářské soutěži na trzích, kde působí, a to především s ohledem na koncové spotřebitele (např. pacienty), jejichž celkové blaho, včetně života a zdraví, může být nefunkční hospodářskou soutěží ohroženo.

2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ASOCIACE AVEL

 1. Základními zásadami Asociace AVEL jsou
  1. Integrita;
  2. Respekt;
  3. Responzivní vystupování;
  4. Odpovědnost;
  5. Spolupráce;
  6. Transparentnost.
 2. Význam jednotlivých zásad pro Asociaci i jejich obsah je blíže vysvětlen v Etickém kodexu Asociace AVEL.
 3. Asociace AVEL sama i její jednotliví členové se jimi řídí při veškerých svých aktivitách, a to včetně těch, na které dopadají pravidla hospodářské soutěže.

3. DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽĚ

 1. Povaha Asociace AVEL a jejích členů z hlediska soutěžního práva
  1. Z hlediska soutěžního práva jsou jednotliví členové Asociace AVEL soutěžiteli ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže („ZOHS“). Musí dodržovat veškerá pravidla týkající se hospodářské soutěže, která pro ně vyplývají jak z národního práva, tak z práva EU.
  2. Asociace AVEL je svou povahou sdružením soutěžitelů ve smyslu § 2 odst. 1 ZOHS. Dopadají na ni veškerá pravidla týkající se hospodářské soutěže, která pro ni vyplývají jak z národního práva, tak z práva EU.
  3. Nejzávažnějšími porušeními práva hospodářské soutěže jsou: určování cen, bid-rigging, skupinový bojkot a rozdělení zákazníků nebo trhů.
  4. Samotná účast na určitých typech činností Asociace AVEL, pokud je prováděna s protisoutěžním úmyslem, může vést k odpovědnosti za porušení ZOHS. Typicky se jedná o závadné diskuse na členských schůzích a výměna informací / shromažďování údajů.
  5. Protiprávní jednání lze prokázat i bez existence písemné dohody. Písemné jednání nebo výslovná dohoda nejsou k prokázání protiprávního jednání vyžadovány. Postačující mohou být i nevyslovená ujednání, včetně vyvíjení nátlaku nebo dělání toho, „co se očekává“.
 2. Zakázané dohody
  1. Asociace AVEL ani její jednotliví členové neuzavírají zakázané dohody se svými konkurenty, resp. soutěžiteli působícími na stejné úrovni trhu, ani s nimi nejednají ve vzájemné shodě. Jde zejména o dohody dle § 3 odst. 1 a 2 ZOHS a čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“).
  2. Zakázanými dohodami jsou např. dohody o:
   1. přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách;
   2. omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic;
   3. rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů;
   4. tom, že uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku s předmětem smlouvy nesouvisí;
   5. uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni;
   6. tom, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu (skupinový bojkot).
  3. Asociace AVEL ani její jednotliví členové neuzavírají takové zakázané dohody ani se svými dodavateli nebo odběrateli, resp. soutěžiteli působícími na jiných úrovních trhu, ani s nimi nejednají ve vzájemné shodě. Asociace AVEL i její jednotliví členové především respektují skutečnost, že jejich obchodní partneři jsou zcela svobodní v rozhodování o svých ekonomických aktivitách a obchodních podmínkách.
  4. Asociace AVEL ani její jednotliví členové neuzavírají zakázané dohody s účastníky výběrových řízení, kterých se účastní (neparticipují tedy na tzv. bid-riggingu).
 3. Vylučující praktiky
  1. Asociace AVEL ani její jednotliví členové nezneužívají své postavení na trzích, na nichž působí a pravidelně sledují a vyhodnocují svou tržní sílu, přičemž respektují zákaz uvedený v § 11 odst. 1 ZOHS a v čl. 102 SFEU.
  2. Asociace AVEL i její jednotliví členové usilují o férovou hospodářskou soutěž, která jediná může přispívat k dlouhodobému rozvoji trhu a má pozitivní vliv na blaho spotřebitelů. Nevytlačují proto jiné soutěžitele z trhů, na nichž působí.
  3. S ohledem na vyjmenované základní zásady, jimiž se Asociace AVEL a její členové řídí, jednají se svými dodavateli a odběrateli vždy s respektem a za účelem udržení dobrých obchodních vztahů.

4. SDÍLENÍ CITLIVÝCH OBCHODNÍCH INFORMACÍ

 1. Základní ustanovení
  1. Asociace AVEL vznikla za účelem řešení problémů, které ovlivňují trh s léčivy (např. dostupnost léčiv pro lékárny a následně pro pacienty). Asociace AVEL usiluje o účelnější využití systémů ve farmaceutické distribuci a veškerou svou činnost zaměřuje k vytvoření fungujícího trhu s léčivy, který by se stal stabilizujícím prvkem v systému zdravotnictví. Asociace AVEL není platformou pro vzájemné sdílení citlivých informací svých členů.
 2. Pravidla komunikace mezi členy Asociace AVEL
  1. Členové Asociace AVEL mezi sebou nesdílí informace o konkurenčně významných tématech, jakými jsou např. marketingové a dodavatelské strategie, ceny (včetně jejich změn a nastavení), smluvní podmínky, náklady, obratové objemy, úvěrové podmínky, způsoby fakturace, obchodní plány, investiční záměry, účast ve výběrových řízeních, vztahy se zákazníky a dodavateli, tržní podíly.
  2. Členové Asociace AVEL mezi sebou nesdílí výsledky průzkumů trhu a srovnávacích analýz, ze kterých by bylo možné vyvodit konkrétní informace týkající se jednotlivých členů.
  3. Zakázány  jsou jakékoliv návrhy na společné tržní chování týkající se konkrétních společností, včetně zákazníků, dodavatelů a dalších osob na trhu, včetně bojkotů a černých listin (blacklists).
 3. Pravidla účasti na setkání Asociace AVEL, pravidla účasti na jiných obchodních setkání
  1. Výkonný ředitel Asociace AVEL vždy vypracuje program setkání členů Asociace AVEL, který spolu s pozvánkou na toto setkání zašle jednotlivým členům Asociace AVEL nejpozději 15 dnů před jeho konáním.
  2. Program musí obsahovat důvod a účel setkání a informaci o tom, zda se setkání budou účastnit i třetí strany, zejména konkurenční subjekty.
  3. Každý člen Asociace AVEL věnuje zvýšenou pozornost tomuto programu a okamžitě informuje výkonného ředitele o tématech potenciálně problematických z hlediska práva hospodářské soutěže.
  4. Každý člen Asociace AVEL věnuje zvýšenou pozornost programu jiných obchodních setkání.
  5. Všichni účastníci setkání musí být plně seznámeni s tímto Soutěžněprávním kodexem. Kdykoli jsou přítomni noví účastníci, výkonný ředitel Asociace AVEL jim sdělí obsah těchto pokynů.
  6. Ze setkání členů Asociace AVEL musí být vždy pořízen zápis.  Na jiných obchodních setkáních jsou členové Asociace AVEL povinni trvat na pořízení zápisu.
  7. Pokud dojde v rámci setkání k jednání, jehož obsah je potenciálně problematický z hlediska práva hospodářské soutěže, jsou členové Asociace AVEL povinni se proti obsahu takového jednání výslovně vymezit. Pokud si účastník není jistý, zda diskuse nebo jednání vyvolává otázky týkající se práva hospodářské soutěže, měla by být diskuse na toto téma zastavena nebo pozastavena, dokud nebude získáno kvalifikované povolení od advokáta specializujícího se na soutěžní právo, a tato skutečnost se zaznamená do zápisu.
  8. Námitky členů se uvedou v zápisu z jednání. Jde-li o jiné obchodní setkání, mají členové Asociace AVEL povinnost požadovat uvedení jejich námitek v zápisu.
  9. Probíhá-li jednání, jehož obsah je potenciálně problematický z hlediska práva hospodářské soutěže dále i přes námitky, jsou členové Asociace AVEL povinni z takového jednání odejít.

5. PŮSOBNOST ÚŘADU NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚZĚ

 1. Základní ustanovení
  1. Působnost Úřadu na ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) je dána § 2 zákona č. 273/1999 Sb., o působnosti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a Úřad své pravomoci vykonává zejména na základě § 20 a následujících ZOHS.
 2. Místní šetření
  1. Asociace AVEL i její členové si uvědomují, že místní šetření dle § 21f a § 21g ZOHS je jedním z nejdůležitějších nástrojů při uplatňování působnosti Úřadu.
  2. Dojde-li k místnímu šetření v obchodních a jiných než obchodních prostorách Asociace AVEL („místní šetření“) poskytne Asociace AVEL Úřadu veškerou potřebnou součinnost a strpí veškeré oprávněné úkony Úřadu.
  3. Asociace AVEL učiní vše proto, aby nemařila místní šetření Úřadu tím, že by se například snažila zničit či skrýt obchodní záznamy nebo by odstranila pečeť umístěnou v průběhu šetření.
  4. Dojde-li k místnímu šetření, je výkonný ředitel Asociace AVEL povinen se k místnímu šetření dostavit a spolupracovat s Úřadem.
  5. Výkonný ředitel je v rámci místního šetření povinen postupovat s péčí řádného hospodáře, zejména se sám nesmí dopustit ničeho, co by mohlo ohrozit průběh šetření a je povinen zajistit přítomnost advokáta nebo s ním věc telefonicky konzultovat.

6. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ A VYMÁHACÍ POSTUPY

 1. Kontrolu nad dodržováním tohoto Soutěžněprávního kodexu vykonává výkonný ředitel Asociace AVEL. Výkonný ředitel Asociace AVEL též přijímá a prověřuje jakékoliv případná oznámení o porušení Soutěžněprávního kodexu.
 2. Výkonný ředitel je povinen svolat členskou schůzi, zjistí-li, že došlo k porušení tohoto Soutěžněprávního kodexu. Výkonný ředitel je rovněž povinen podniknout veškeré kroky k tomu, aby zjistil závažnost porušení, a to jak z hlediska tohoto Soutěžněprávního kodexu, tak z hlediska platných právních předpisů.
 3. V případě, že došlo k porušení tohoto Soutěžněprávního kodexu, které by mohlo mít negativní právní důsledky pro Asociaci AVEL, je výkonný ředitel povinen zajistit potřebné právní poradenství.
 4. Členská schůze projednává jednotlivá porušení tohoto Soutěžněprávního kodexu a rozhoduje o sankcích za taková porušení. Člen Asociace AVEL, který tento Soutěžněprávní kodex porušil se nesmí podílet na rozhodování členské schůze o tomto porušení.
 5. Nezávažným porušením se rozumí porušení tohoto Soutěžněprávního kodexu, které nemá žádné právní důsledky pro Asociaci nebo její členy.
 6. Méně závažným porušením se rozumí porušení tohoto Soutěžněprávního kodexu, které má právní důsledky, ale které nevede k zahájení jakéhokoliv řízení před orgány veřejné moci s Asociací nebo jejími členy.
 7. Závažným porušením se rozumí porušení tohoto Soutěžněprávního kodexu, které má právní důsledky a vede k zahájení řízení před orgány veřejné moci s Asociací AVEL nebo jejími členy.
 8. Opakovaným závažným porušením se rozumí takové jednání člena Asociace AVEL, které vede k zahájení vícero řízení před orgány veřejné moci během 24 měsíců.
 9. Sankce za porušení tohoto Soutěžněprávního kodexu jsou následující:
  1. napomenutí za nezávažné porušení;
  2. pokuta až do Kč 100.000 za méně závažné porušení;
  3. pokuta až do Kč 1.000.000 za závažné porušení;
  4. pokuta až do Kč 2.000.000 za opakované závažné porušení;
  5. vyloučení člena z Asociace AVEL dle § 7 odst. 4 a 6 stanov Asociace AVEL.

7. ZÁVĚR

 1. Tento Soutěžněprávní kodex je účinný od 1. června 2023.
 2. Každý rok vypracuje výkonný ředitel Zprávu o dodržování tohoto Soutěžněprávního kodexu. Tuto Zprávu předkládá členské schůzi na každém jejím prvním zasedání v roce dle § 11 odst. 1 stanov Asociace AVEL.
 3. Výkonný ředitel věnuje pozornost vývoji relevantní právní úpravy a dojde-li ke změnám relevantních právních předpisů, svolá členskou schůzi a navrhne potřebné změny tohoto Soutěžněprávního kodexu.
 4. Členská schůze jednou ročně reviduje ustanovení tohoto Soutěžněprávního kodexu tak, aby byla i v průběhu času zajištěna jeho efektivita.
 5. Členská schůze může usnesením pověřit výkonného ředitele, aby vypracoval změny tohoto Soutěžněprávního kodexu dle jejích pokynů.
 6. Změny tohoto Soutěžněprávního kodexu schvaluje členská schůze usnesením.
 7. Nové znění tohoto Soutěžněprávního kodexu bude zveřejněno na internetových stránkách Asociace AVEL, a to do 15 dnů od jeho přijetí členskou schůzí.

V Praze dne 26. května 2023

Verze: 1.0

© 2017 AVEL.cz